Obchod
Rychlý kontakt
Dostupné od 8:00 - 19:00
Odběr novinek
Chcete dostávat novinky?

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost: Anna Kutnar
Se sídlem: Hradecká 62/56, 500 11 Hradec Králové
IČ: 01305948 / DIČ: 7756142625
Zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Hradec Králové Č. j. MMHK/222828/2012
Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.e-pradelko.cz

1. Úvodní ustanovení

Zákazník provedením závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání zboží tak, jak je určil prodávající.
Smlouva se uzavírá objednávkou na internetové straně www.e-pradelko.cz a jiná forma nemá právní účinky.

Informace o cenách, kvalitě a designu zboží jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, s výjimkou nákladů na doručení zboží.
Fotografie uvedené na stránkách www.e-pradelko.cz odpovídají prodávanému zboží, pokud není v popisu zboží uvedeno jinak.

2. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následující způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1014972104/5500 (dále jen „účet prodávajícího")

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Platba složenkou není akceptována.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Doklad o zaplacení zásilky (daňový doklad) je součástí zásilky. Další certifikáty a potvrzení je možné zaslat kupujícímu na vyžádání.

3. Přeprava a dodání zboží

Zboží objednané v pracovní den do 14.00 odesíláme nejdéle do dvou dní. V případě placení na náš bankovní účet posíláme zboží ihned po připsání částky na náš účet. Jestliže zboží není momentálně na skladě, budeme Vás kontaktovat s uvedením možného termínu doručení.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a obsah zásilky. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Reklamaci za poškození zboží dopravou nelze uplatňovat na provozovateli e-shopu, ale na dopravci.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo zrušit objednávku do 24 hodin od podání, bez udání důvodu. Učinit tak může telefonicky nebo e-mailem na info@e-pradelko.cz. Při zrušení objednávky je třeba uvést jméno, e-mail ze kterého byla objednávka učiněna a popis objednávky.

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@e-pradelko.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím prostřednictvím bezhotovostního platebního styku a to na bankovní účet zákazníka dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

V případě, že je vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn uplatnit nárok vůči kupujícímu na náhradu snížení hodnoty zboží a lze jej započíst na vrácenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na zboží, které bylo evidentně nošené, takže je nelze z hygienických důvodů vrátit nebo porušil-li kupující jejich původní obal.

Pokud kupující vrací zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

5. Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení výše uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující má v tomto případě právo na přiměřenou slevu, nikoliv však na výměnu.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

6. Vyřízení reklamace

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně (více práva z vadného plnění, výše viz. Obchodní podmínky).
V případě reklamace je kupující povinen případné vady a poškození ohlásit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Za poškození způsobená přepravcem provozovatel e-shopu nezodpovídá. Na veškeré zboží je poskytována záruční doba dle zákona 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na:

 • závady vzniklé běžným opotřebením
 • závady vzniklé nesprávným použitím výrobku

Způsob podání reklamace:

 • informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem, nebo písemně
 • zboží zaslat na adresu provozovatele e-shopu (ne na dobírku) - Hradecká 62/56, 500 11 Hradec Králové
 • uvést popis závady, své kontaktní údaje a požadavek na vyřízení reklamace
 • přiložit doklad o koupi

Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího převzetí naší společnosti.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č.101/2000 Sb.) za účelem plnění smlouvy.

Kupující je oprávněn být informován o tom, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a má právo tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejím zpracováním. Hlavní dozor nad ochranou osobních údajů má úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup neregistrovaným kupujícím, přičemž jejich osobní údaje využije výhradně k plnění předmětu smlouvy.

Prodávající má právo zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, ale jen do té doby, než kupující prodávajícímu oznámí (např. zadarmo elektronicky), že chce zasílání ukončit. Obchodní sdělení navíc obsahuje odkaz, kde je možné zasílání novinek zadarmo odhlásit.

8. Ostatní

Kupujícím se rozumí spotřebitel, kterým je člověk, jenž na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní záležitosti, které se v tomto dokumentu nevyskytují, se řídí občanským zákoníkem (§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.) zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a s ní související otázky se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně písemně odsouhlasené formě jsou zcela vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky v aktuálním znění jsou účinné od 1. května 2016.
Datum poslední revize obchodních podmínek dle platné legislativy: 1. května 2016

FORMULÁŘ k odstoupení od smlouvy: ke stažení

1
e-pradelko.cz
Bylo mi již 18 let
Vstoupit / Enter